بررسی و مقایسه ادراک شنیداری کودکان نارسا نویس

بررسی و مقایسه ادراک شنیداری کودکان نارسا نویس

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه ادراک شنیداری کودکان نارسا نویس

عوامل موثر ژنتیک بر کودکان استثنایی

چگونگی ترمیم نارسایی در نوشتن

ویژگی های کودکان نارسا نویس

تشخیص کودکان نارسا نویس

تاخیر رشد کودکان نارسا نویس

مقایسه نوشتن شنیداری کودکان عادی و نارسا

این پایان نامه با فرمت ورد بوده و قابل پرینت می باشد

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
عنوان
فرضیه
اهمیت ضرورت پژوهش
مدت پژوهش
تعاریف مفهومی
تعاریف عملیاتی
فهرست فصل دوم:
ـ پیشینه تحقیق
ـ اختلالات یادگیری
ـ ویژگی های اختلالات یادگیری
ـ ویژگی مبتلایان به ناتوانی یادگیری
ـ نظریه غلبه ملونی مغز
ـ نظریه کوتاهی دامنه توجه
ـ نظریه فرابری آگاهی ها
ـ نظریه تأخیر در رشد
ـ نظریه منایعات خفیف مغز
ـ ادراک شنودی
ـ کودکان با دشواری های اساسی در نوشتن
ـ تعریف اختلال های نوشتن
ـ تعریف اختلال های یادگیری
ـ مراحل تشخیص کودکان با اختلالات یادگیری
ـ نشانه ای بالینی
ـ علت شناسی اختلال های نوشتن
ـ چگونگی ترمیم نارسایی در نوشتن
ـ تعریف کمیته مشترک ملی در مورد ناتواناییهای یادگیری
ـ سبب شناسی اختلالات یادگیری
ـ عوامل ژنتیکی
ـ عوامل محیطی
مقدمه فصل سوم
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
روش پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری
آزمون متن خواندن
روش اجرای آزمون متن خواندن
روش ؟؟؟ آزمون متن خواندن
آزمون و ؟؟؟
روش اجرای آزمون و ؟؟؟
روش نمره گذاری
تجزیه و تحلیل اطلاعات
فهرست فصل دوم:
ـ پیشینه تحقیق
ـ اختلالات یادگیری
ـ ویژگی های اختلالات یادگیری
ـ ویژگی مبتلایان به ناتوانی یادگیری
ـ نظریه غلبه ملونی مغز
ـ نظریه کوتاهی دامنه توجه
ـ نظریه فرابری آگاهی ها
ـ نظریه تأخیر در رشد
ـ نظریه منایعات خفیف مغز
ـ ادراک شنودی
ـ کودکان با دشواری های اساسی در نوشتن
ـ تعریف اختلال های نوشتن
ـ تعریف اختلال های یادگیری
ـ مراحل تشخیص کودکان با اختلالات یادگیری
ـ نشانه ای بالینی
ـ علت شناسی اختلال های نوشتن
ـ چگونگی ترمیم نارسایی در نوشتن
ـ تعریف کمیته مشترک ملی در مورد ناتواناییهای یادگیری
ـ سبب شناسی اختلالات یادگیری
ـ عوامل ژنتیکی
ـ عوامل محیطی
فهرست فصل سوم:
مقدمه فصل سوم
جامعه آماری
نمونه آماری
روش نمونه گیری
روش پژوهش
روش جمع آوری اطلاعات
ابزار اندازه گیری
آزمون متن خواندن
روش اجرای آزمون متن خواندن
روش ؟؟؟ آزمون متن خواندن
آزمون و ؟؟؟
روش اجرای آزمون و ؟؟؟
روش نمره گذاری
تجزیه و تحلیل اطلاعات

چکیده پژوهش
پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه ادراک شنیداری دانش آموزان عادی و دانش آموزان نارسا نویس در پایه های سوم تا پنجم ابتدائی شهر تهران پرداخت
روش پژوهش حاضر، روش پس رویدادی یا علی ـ مقایسه ای است. به همین منظور تعداد ۱۰ نفر از دانش آموزان دارای نارسا نویسی به روش نمونه های در دسترس و ۱۵ نفر از دانش آموزان عادی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه از منطقه ۱ تهران انتخاب و توسط آزمون نوشتن سیف نراقی و نادری و آزمون تشخیص و ؟؟؟ مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج حاصل از روش آماری و آزمون + برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل به دست آمد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ادراک شنیداری دانش آموزان نارسا نویس به طور معناداری به لحاظ آماری از ادراک شنیداری دانش آموزان عادی کمتر است.
مقدمه:
بسیارند کودکانی که ظاهری طبیعی دارند. رشد جسمی و قد و وزن آنها حاکی از بد هنجار بودن آنان است. هر ششان کمابیش عادی است به خوبی صحبت می کند مثل سایر کودکان بازی می کنند و مثل همسالان خود با سایرین ارتباط برقرار می کنند، در خانه خودداری های لازم را دارند و کارهایی که والدین به آنها واگذاری می کنند به خوبی انجام می دهند. و از رفتار و اخلاق عادی بر خوردارند. لیکن وقتی به مدرسه می روند و می خوانند خواند و نوشتن و حساب یاد بگیرند دچار مشکلات جدی می شوند این کودکان در ابتدا اطمینان کافی به پیشرفت تحصیلی خود دارند به تدریج در می یابند سایر کودکان وضع درسی بهتری از آنان دارند. با گذشت چند ماهی از سال اول تحصیل در دبستان کم کم خود را متفاوت از دیگران می بینند و چه بسا احساس حقارت به آنان دست می دهد و یا اگر معلم کلاس و سایر محصلان شماتتشان کنند به بیزاری از درس و مدرسه و معلم و دانش آموزان نیز دچارمی شوند. پدران و مادران این گروه که غالباً بی خبر از ریشه ها و دلایل یادگیری فرزندان خود هستند. مشکل را بغرنج تر می کنند و با فشارهایی که به کودک می آورند. دشواری مضاعفی را برای او ایجاد می کنند. (والامن، مک لاملین، ترجمهمنشی ملوی۱۳۶۹ ص۹و۱۰).
بسیاری از کودکان برای رسیدن به حداقل سطح صلاحیت در مورد موضوعات اساسی مدرسه دچار اشکال می شوند ولی ؟؟؟ آنها از ناتوانیهای یادگیری رنج نمی برند بعضی از آنها در طول زندگی کامل مدرسه از دانش آموزان ناکامی برخوردارند و یعنی به طور کامل فرا نمی گیرند) دسته دیگر فاقد انگیزه ای کافی برای یادگیری هستند و گروهی از استانداردهای گفتاری زبان رایج مطلع نیستند.
نارسائیهای یادگیری یک اصطلاح کلی است که شامل یک گروه ناهمگون از دشواری های یادگیری می شود نه به صورت های گوناگون مانند مشکلات اساسی در گوش دادن، صحبت کردن، نوشتن، استدلال کردن یاتوانایی ریاضیات متجلی می شود. ؟؟؟ چه نارسائیهای ویژه در یادگیری مختلف در دانش آموزان سایر طبقات استثنایی وجود نداشت باشد. و برای مثال دانش آموزان با آسیب های حسی، عقب ماندگی ذهنی، آشفتگی ذهنی، اجتماعی، هیجانی، تدریس ناکافی یا نامناسب محدودیتهای محیطی و فرهنگی را یا این امر در نتیجه این شرایط یا تأثیر آنها نیست.(سیف نراقی نادری۱۳۷۹ص۲۳).
انجمن نارساخوانی انگلستان ۱۹۸۹ نارسایی های ویژه یادگیری را به سه دسته تقسیم می کند:
دسته اول: ناتوانی در خواندن(سیکلیسا) ناتوانی در حساب کردن (؟؟؟) و ناتوانی در در نوشتن (؟؟؟) می باشند.(جرالد دالاس به نقل از منشی طوسی)
کودک مبتلا به تشخیص شنیداری احتمالاً در یادگیری نوشتن با برخی اشکلات مواجه می شوند اسپاک اسپاک (۱۹۷۷) آنر روشن می کنند که از میان مهارت این که برای پیش بینی موفقیت نوشتن و خواندن کودکان اول مورد بررسی قرار گرفت. مهارت تشخیص شنیداری بیشترین عامل پیش بینی کننده بود. ؟؟؟ (۱۹۷۷) نیز در تعیین موفقیت کودک در یادگیری خواندن و نوشتن بر اهمیت تشخیص شنیداری تأکید دارد. (جوردن۱۹۷۷و پمن۱۹۵۸به نقل از ملوی ص۱۹۷) کودک مبتلا به مشکلات ادراک شنیداری احتمالاًٌ از توانایی شنوایی کامل برخوردار است اما از تحلیل آنچه که بدرستی شنیده است عاجز می ماند. کودک مبتلا به این اختلالات ممکن است نتواند میان آنچه که شنیده است با مدارس مربوط به آن پیوند برقرار کند یا از ترکیب صداهای مجزا و ساختن کلمه عاجز باشد یا آن که نتواند تفاوت میان صدا را تغییر دهد. سایر کودکان مبتلا به مشکل ادراک شنیداری ممکن است معنی آنچه را که شنیده اند درک نکنند، یا آن که احتمالاً دچار کاستی های کوتاه مدت یا بلند مدت حافظه شنیداری باشند.

تشخیص کودکان نارسا نویس

مقدمه:
بیان سئله
از سال ۱۹۵۰ روان شناسان، پزشکان و متخصصان آموزش و نیز به گروه خاصی از دانش آموزان و آموزش آنان علاقه مند شدند. این گروه از دانش آموزان از نطر جسمی و مغزی دچار هیچ گونه عارضه مشخصی نیستند ولی در یادگیری اشکالاتی دارند گاهی این اشکالات در یادگیری با نابهنجاری رفتاری نیز همراه است از این دانش آموزان با نام هایی گوناگون در کتاب هایی روانشاسی و علوم تربیتی یاد شده است که تعداد لترین آنها عبارتند از ضایعات مغزی، ضایعات خفیف مغزی و آسیب های عصبی دانش چندانی که این اصطلاحات را به کار برده اند. ریشه اصلی نارسایی در یادگیری را عوامل بدنی فرض کرده اند ولی امروزه این فرض آنان به اعترافات و انتقادات شدید و هم چنین دشواریهای عصبی زیادی مواجه شده است (سیف نراقی، نادری ۱۳۸۱ ص۲۱).
قبل از اینکه والدین، معلمی، روانشاناسان مدرسه و متخصصین نارسایی های آموزشی بتوانند مشخص کنند که آیا کودک نارسایی های آموزشی دارد یا نه آنها باید اصلاع یابند که کودک مورد نظر چه مطالبی را می داند و از کدام مطالب بی اطلاع است. (آیدین ۱۳ ۷۹، ترجمه مقیمی آذری ص۴۳)

ویژگی های کودکان نارسا نویس

تاخیر رشد کودکان نارسا نویس

آنچه کودک نارسا نویس را از دیگران متمایز می کند نوع اشتباه ها نبود بلکه با برجاماندن آن علت در واقع مشکلات یادگیری، پایدار و نوسانی هستند. هیچ چیز به خوبی یادگرفته نمی شود یک کلمه که به درستی خوانده یا نوشته می شود می تواند ساعتی بعد چنین نباشد یک املای آماده و بدون غلط در متون روز بعد پر از اشتباه است. یک کلمه که چندین بار در یک متن تکرار شده است هر بار به صورت متفاوت خوانده یا نوشته می شود. چنین اوضاع و احوالی باعث سردرگمی والدین و معلمان می شود که معمولاً بر حسب حواس پرتی برای متمایز کردن این کودکان استفاده می شود اشتباه ها در قلمرو خواندن و نوشتن و رونویسی و املا بروز می کنند و اگر پس از سال دوم ابتدایی پا بر جا بمانند و متراکم شوند بیش از پیش معنادار می گردند. اما باید غلط های ابتدایی را که معمولاً در خلال نخستین سال های یادگیری خواندن و تا سالهای دوم یا سوم دوره ابتدایی وجود دارند از مشکلات بعدی که نشان دهنده فقدان خودکار شدن اکتسابها هستند متمایز کرد. هم چنین باید گفت که اگر آزمایش در سنین بالاتر انجام شود ممکن است بسیاری از این اشتباهها دیده نشوند پس سنین زیر ۹-۷ سالگی نارسا نویسی نیستند. عوامل زیادی در ایجاد نارسا نویسی مهم هستند از قبیل عوامل ارثی عوامل عصبی شناختی، عوامل عاطفی، عوامل فرهنگی ـ اجتماعی، عوامل آموزشی (دارستان ۱۳۷۹ ص ۱۹۴).
اهمیت و ضرورت:ر روزگاری که ما زندگی می کنیم داشتن تحصیلات عالی از موفقیتهای بزرگ اجتماعی ـ اقتصادی محسوب می شود کودکانی که به هر دلیلی نمی توانند بنویسند سیستم اقتصادی ـ اجتماعی حاکم بر جامعه به سختی خود و پایمال خواهد شد. برای کسانی که نتوانند به اندازه نیاز جامعه ما بنویسند نه ملاحظه ای در کار است و نه موفقیتی هیچ امیدی در آینده وجود نخواهد داشت. (ترک تحصیل شود) داغ ننگی است که برای همیشه به پیشانیشان خواهد خورد

عوامل موثر ژنتیک بر کودکان استثنایی

چگونگی ترمیم نارسایی در نوشتن

مقایسه نوشتن شنیداری کودکان عادی و نارسا

.

دانلود پایان نامه بررسی و مقایسه ادراک شنیداری کودکان نارسا نویس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *